Tag: PRL

Sztuka na maturze z polskiego: obraz, który będzie idealnym kontekstem do każdego tematu o PRL na maturze!

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: dlaczego to Edek zawsze jest górą? Co sztuka mówi o kulcie chamstwa?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Tadeusz Konwicki – Mała apokalipsa

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Antoni Libera – Madame

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

Jak twórcy ukazują realia PRL‑u? Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep