Pro­wa­dzę jutro spo­tka­nie autor­skie z Rafa­łem Kosi­kiem, to będzie mój debiut w tej roli, więc pro­szę o trzy­ma­nie kciu­ków i tłum­ne przy­by­cie.
Widzi­my się na pre­mie­rze „Feli­xa, Neta i Niki oraz Zera Szans”, w księ­gar­ni Świa­ta Książ­ki w Hali Koszy­ki w War­sza­wie o godz. 18.00.
Popro­wa­dzę też kon­kurs dla fanów serii, będą trud­ne pyta­nia i świet­ne nagro­dy.
Oba­li­my kil­ka mitów, wypy­ta­my auto­ra o inspi­ra­cje i to, czy wizu­ali­zu­je sobie czy­tel­ni­ków. Na pew­no będę zada­wa­ła tak­że nie­wy­god­ne pyta­nia o uka­zy­wa­nie posta­ci kobie­cych i zmia­nę w nar­ra­cji, któ­ra zadzia­ła się przez te 16 tomów.
Zwró­cę też uwa­gę na zja­wi­sko fan­do­mu, a jest on ogrom­ny, bo nawet powsta­ła stro­na w Wiki!
Czy jest coś, o co mam spy­tać auto­ra w waszym imieniu?


#czy­tamz­po­we­rem #czy­tam­fe­li­xa