Hux­ley i Orwell to nazwi­ska wymie­nia­ne na jed­nym wyde­chu, gdy pyta­my o dys­to­pij­ne wizje rze­czy­wi­sto­ści. Pierw­szy — nauczy­ciel, dru­gi — uczeń, któ­ry dziś — tak, jak być powin­no, prze­rósł swo­je­go mistrza. Pyta­łam ostat­nio mło­dych ludzi czy jaka­kol­wiek książ­ka pozna­wa­na przez nich w pro­ce­sie edu­ka­cji szkol­nej uka­zu­je im współ­cze­sną wizję rze­czy­wi­sto­ści, odpo­wie­dzi nie napa­wa­ją entu­zja­zmem tych, któ­rzy zna­ją twór­czość obu pisa­rzy. Obu twór­ców nale­ży czy­tać dziś jako gorz­kich wizjo­ne­rów, któ­rzy ostrze­ga­ją przed tota­li­ta­ry­zmem, sta­li­ni­zmem, a tak­że wpły­wem nowych mediów na naszą rze­czy­wi­stość”– Ane­ta Kory­ciń­ska, Baba od polskiego.


Super doku­ment w ARTE dostęp­ny onli­ne za dar­mo do 7 grudnia.