Nie­zły meksyk!
Powie­dze­nie to ozna­cza stan zamie­sza­nia, cha­osu, jest to nie­po­chleb­na opi­nia o kra­ju, któ­ra poka­zu­je, że nasz obraz świa­ta jest czę­sto kre­owa­ny przez wyobra­że­nia. Jed­nak, jeśli już uży­wa­my tego zwro­tu, trak­tu­je­my go jak epo­nim (sło­wo pocho­dzą­ce od nazwy wła­snej) i zapi­su­je­my małą literą.
Może­my mieć nie­zły mek­syk w notat­kach, a nawet na cha­cie, bo wyra­że­nie to nale­ży do potocz­nych zwro­tów uży­wa­nych w nie­ofi­cjal­nych komunikatach.
PS Trzy­ma­my kciu­ki dzi­siaj o 17.00 pod­czas meczu Mek­syk-Pol­ska, cho­ciaż w mojej gło­wie się to nie mieści.
PS 2 For­ma dopeł­nia­cza rze­czow­ni­ka „mecz” to „meczów”.
Zatem fanom pił­ki życzę uda­nych meczów!