Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Będę gościem Edu­ka­to­ra w dniu 6 czerw­ca 2024 o godzi­nie 19.00 UK (onli­ne).

Plan spotkania:
  • Lek­tu­ry czy lite­ra­tu­ra Young Adult? Co czy­ta pol­ska młodzież?
  •  feno­men lite­ra­tu­ry YA w Pol­sce, z cze­go wynika?
  • tar­gi książ­ki i tłu­my młodzieży
  • nie­waż­ne, co czy­ta­ją; waż­ne, by czytali?
  • pol­ska popkul­tu­ra na świe­cie (m.in. Mic­kie­wicz a „Gni­ją­ca pan­na mło­da”, Gabi Bania- pol­ska reży­ser­ka w Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ra two­rzy fil­my inspi­ro­wa­ne pol­skim romantyzmem).

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?