🟡 Kon­fe­ren­cja dla Biblio­te­ka­rek i Nauczy­cie­lek to żela­zny punkt programu! 
🧡 W tym roku roz­ma­wia­li­śmy o filo­zo­fii, książ­kach Young Adult, o two­rze­niu biblio­tek z pasją oraz i współ­cze­snych inter­pre­ta­cjach kla­sycz­nych baśni.
Mie­li­śmy przy­jem­ność posłu­chać Toma­sza Sta­wi­szyń­skie­go, Iwo­ny Pie­trzak-Płach­ty, Ane­ty Kory­ciń­skiej i Joan­ny Piekarskiej.
▪️Tomasz Sta­wi­szyń­ski ▪️Iwo­na Pie­trzak-Płach­ta▪️Ane­ta Kory­ciń­ska Baba od pol­skie­go ▪️Joan­na Pie­kar­ska, pre­zes Pol­ska Sek­cja IBBY/Polish Sec­tion of IBBY
🔸 Kon­fe­ren­cja zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na wspól­nie z Peda­go­gicz­na Biblio­te­ka Woje­wódz­ka im. Hugo­na Koł­łą­ta­ja w Kra­ko­wie oraz Biblioteka.Kraków. Spo­tka­li­śmy się w gościn­nych pro­gach Okrę­go­wa Izba Lekar­ska w Krakowie
💌 Zachę­ca­my do podzie­le­nia się waszy­mi wra­że­nia­mi w ankiecie: 
📸 Fot. Michał Łepecki