15 mar­ca odbę­dzie się Kon­fe­ren­cja Asów Inter­ne­tu online!

Asy Inter­ne­tu to bez­płat­ny pro­gram, któ­ry jest skie­ro­wa­ny do szkół pod­sta­wo­wych w całym kra­ju (wystar­czy zare­je­stro­wać się na stro­nie — link w komen­ta­rzu). Jego celem jest wzmac­nia­nie w dzie­ciach i nasto­lat­kach war­to­ści, któ­re pomo­gą im unik­nąć zagro­żeń w sie­ci, oraz wspar­cie nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek w tym zakresie.
W Pol­sce pro­gram reali­zu­ją wspól­nie Fun­da­cja Szko­ła z Kla­są oraz Google – czy­li prestiżowo 🙂 

A co w programie?
Na począ­tek — lek­cje! Popro­wa­dzą je: Ewa Kemp­ska, Agniesz­ka Cho­mic­ka-Bosy, Domi­ni­ka Kró­li­kow­ska, Kamil Paź­dzior, Mar­cin Zaród.
W sek­cji Edu­Sto­ries wystą­pią: Mate­usz Adam­czyk, Nata­lia Wal­ter, Patryk Zakrzew­ski i Domi­ni­ka Cieślikowska.

A ja wypo­wiem się w sek­cji warsz­ta­tów dla doro­słych, przy­go­to­wa­łam dla Pań­stwa spo­tka­nie na temat social mediów w edukacji. 

Ucznio­wie i uczen­ni­ce korzy­sta­ją z róż­nych social mediów – war­to je znać i rozu­mieć róż­ni­ce mię­dzy nimi, zwłasz­cza że mają one spo­ry poten­cjał edu­ka­cyj­ny. Pod­czas warsz­ta­tów oso­by uczest­ni­czą­ce pozna­ją pro­po­zy­cje aktyw­no­ści, w któ­rych moż­na wyko­rzy­stać social media pod­czas lek­cji, aby zain­te­re­so­wać uczniów i pomóc im się uczyć.

Oprócz mnie warsz­ta­ty dla doro­słych popro­wa­dzą: Filip Dębow­ski, Mar­ta Zabłoc­ka, Agniesz­ka Halic­ka, Aure­li­ja Žilio­ny­tė, Lidi­ja Kralj. 

Do zoba­cze­nia!

#asy­in­ter­ne­tu #kon­fe­ren­cja­asó­win­ter­ne­tu #fun­da­cjasz­ko­łaz­kla­są #bez­płat­ne­warsz­ta­ty #kon­fe­ren­cja