To wiel­ki zaszczyt, że Live­We­bi­nar umie­ścił mnie i moją dzia­łal­ność w zesta­wie­niu kobie­cych biz­ne­sów onli­ne i jesz­cze nazwał top zesta­wia­nie “Kobie­ty suk­ce­su”! Bar­dzo dzię­ku­ję za zauważenie!