Temat deba­ty: Jak zatrzy­mać nauczy­cie­li w szkole?

Poroz­ma­wia­my o tym:
- czy niskie wyna­gro­dze­nia to jedy­ny pro­blem?;
- jakie mamy opi­nie o zmia­nach w Kar­cie nauczy­cie­la;
- jak z bra­ka­mi kadro­wy­mi radzą sobie dyrek­to­rzy szkół?

Udział w pane­lu dys­ku­syj­nym zapowiedzieli:

Beata Marzę­da-Przy­bysz, Dyrek­tor, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 4 im. Miko­ła­ja Reja w Żyrar­do­wie
Ane­ta Kory­ciń­ska, Pro­wa­dzą­ca blog “Baba od pol­skie­go“
Aga­ta Sara­cyn, Komi­sja UMP ds. Edu­ka­cji, Unia Metro­po­lii Pol­skich
Edy­ta Boro­wicz-Czu­chry­ta, Zdo­byw­czy­ni Glo­bal Teacher Award 2021
Mate­usz Kra­jew­ski, Pre­zes, Ogól­no­pol­ski Ope­ra­tor Oświaty

Mode­ra­tor:
Zdzi­sław Majew­ski, Pre­zes Zarzą­du, Muni­ci­pium S.A.

Ter­min i miej­sce pane­lu: 15 mar­ca 2023 r., godz. 12:30 – 13:30, Sala S2, Lubel­skie Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­ne (ul. Artu­ra Grot­t­ge­ra 2, 20 – 029 Lublin)