Szko­ła jest waż­nym miej­scem w życiu mło­dych ludzi, dla­te­go tak waż­ne jest to, by kadra peda­go­gicz­na dba­ła o bez­pie­czeń­stwo, zwłasz­cza jeśli oso­by uczniow­skie obda­rza­ją nauczy­cie­li i rówie­śni­ków zaufa­niem i uka­zu­ją to, kim napraw­dę są. Istot­na jest edu­ka­cja mło­dych ludzi o tym, że hete­ro­nor­ma nie jest nor­mą, a jedy­nie obra­zem więk­szo­ści, któ­ry jest repre­zen­to­wa­ny w kul­tu­rze. Dziś na szczę­ście moż­na poka­zać też, że trans­pł­cio­wość i nie­bi­nar­ność — nawet jeśli dla wie­lu nie­zro­zu­mia­ła — są prze­ja­wa­mi roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa do bycia tole­ran­cyj­nym i dba­nia o innych ludzi i ich psy­chi­kę. To w szko­le trze­ba mówić o ist­nie­niu wie­lu wymia­rów płci, komen­to­wać wypo­wie­dzi trans­fo­bicz­ne i dzie­lić się pole­ce­nia­mi lek­tur, w któ­rych uka­za­no róż­ne repre­zen­ta­cje płciowości”
- mówi­łam dla Onet Kul­tu­ra, ponie­waż bez­płat­na plat­for­ma stre­amin­go­wa ARTE​.tv ARTE zapra­sza na nagro­dzo­ny na Ber­li­na­le film “Dziew­czyn­ka”, serię doku­men­tal­ną “Naked – kim jeste­śmy napraw­dę?”, repor­ta­że “Obcy we wła­snym cie­le” i “Trans­fo­bia” oraz pro­duk­cję o pierw­szym pol­skim chó­rze LGB­TQiA – Voces Gaudi.


Fil­my do omó­wie­nia pod­czas godzi­ny wychowawczej: