Język wła­sny two­rzy gru­pę i jest potrzeb­ny do tego, żeby jej człon­ko­wie wysy­ła­li mię­dzy sobą sygna­ły, iż są do sie­bie podob­ni. Język mło­dych ludzi czę­sto jest dla star­szych zwy­czaj­nie nie­zro­zu­mia­ły, ale dzia­ła to tak­że w dru­gą stro­nę. Moż­na powie­dzieć, że każ­de poko­le­nie ma swój wła­sny język. Spo­śród wie­lu zgło­szeń komi­sja wybra­ła dwa­dzie­ścia fina­ło­wych słów. Wśród nich zna­la­zły się m. in wyra­że­nia pocho­dzą­ce z języ­ka angiel­skie­go, jak crin­ge, slay, sus, ale też sło­wa powszech­nie uży­wa­ne, któ­re nabra­ły inne­go zna­cze­nia czy sło­wa, któ­re już daw­no były mod­ne. Wie­le z mło­dzie­żo­wych słów swo­ją popu­lar­ność zawdzię­cza inter­ne­to­wi, tak jak beto­niarz, a tak­że grom kom­pu­te­ro­wym, jak cho­ciaż­by NPC. Jak zauwa­ży­ła Ane­ta Kory­ciń­ska, mło­dzi ludzie coraz chęt­niej uży­wa­ją skrótowców. 
– Mody języ­ko­we są krót­ko­trwa­łe, ale są bar­dzo potrzeb­ne – mówi­ła gości­ni Pol­skie­go Radia Dzie­ciom – W ten spo­sób mło­dzi ludzi pod­kre­śla­ją: my jeste­śmy inni niż wy. War­to tu pod­kre­ślić, że mło­dzi ludzie nie ocze­ku­ją, że oso­by star­sze, w tym ich rodzi­ce będą uży­wa­li mło­dzie­żo­wych słów – wręcz przeciwnie. 
Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku, zna­cze­nie mło­dzie­żo­wych słów i mowa mło­dych ludzi – o tym w Stre­fie Rodzi­ca na ante­nie Pol­skie­go Radia Dzie­ciom mówi­ła Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na rów­nież jako Baba od pol­skie­go. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia załą­czo­nej audy­cji. Audy­cja: Stre­fa Rodzi­ca Pro­wa­dzi: Joan­na Ficiń­ska Gość: Ane­ta Kory­ciń­ska – Baba od pol­skie­go – nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skie­go, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka ze spe­cja­li­za­cją doty­czą­cą pra­cy z oso­ba­mi w spek­trum auty­zmu, wycho­waw­czy­ni, korek­tor­ka. Data emi­sji: 17.11.2022 Godzi­na emi­sji: 21:00 Stre­fa rodzi­ca w Pol­skim Radiu Dzie­ciom od ponie­dział­ku do piąt­ku od 21.00 do 23.00.