Nie mam odwa­gi recen­zo­wać książ­ki, w któ­rej jestem jed­ną z boha­te­rek, ale pozwo­lę sobie poka­zać Pań­stwu jed­ną z recen­zji, któ­re się ukazały: