- Powie­dze­nie, że “mło­dzież kie­dyś była lep­sza” śmia­ło moż­na prze­ło­żyć na język. Mowa ojczy­sta też była w lep­szej for­mie, ale mło­dzi ją popsu­li i zubo­ży­li – śmie­je się polo­nist­ka Ane­ta Kory­ciń­ska. – Takie zarzu­ty czy­nią od lat star­sze poko­le­nia, bo nie zawsze pamię­ta­ją, że gdy­by nie mło­dzi, to nie szli­by­śmy do przodu.

Tej bar­dzo miłej roz­mo­wy w pro­gra­mie Kasi Dzi­do “Sta­cja Kul­tu­ra” wysłu­cha­ją Pań­stwo pod linkiem: 

Tytuł audy­cji: Sta­cja Kultura

Pro­wa­dzi: Kasia Dydo

Gość: Ane­ta Kory­ciń­ska (polo­nist­ka, redak­tor, oli­go­fre­no­pe­da­gog, nauczy­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka stro­ny “Baba od polskiego”)

Data emi­sji: 11.01.2023

Godz. emi­sji: 10.15