Audy­cja: “Kul­tu­ral­nie na temat”

Pro­wa­dzą­cy: Kata­rzy­na Cygler

Gość: Ane­ta Kory­ciń­ska (polo­nist­ka i oligofrenopedagog)

Data emi­sji: 10.12.2022

Godzi­na: 23:35

Nauka języ­ka jest jed­nym z naj­waż­niej­szych momen­tów w życiu czło­wie­ka. Wyda­wa­ło­by się, że dziec­ko uczy się go w okre­sie dzie­cię­cym. Nauka trwa jed­nak znacz­nie dłużej. 

Ane­ta Kory­ciń­ska powie­dzia­ła na ante­nie Pol­skie­go Radia 24, że waż­ny w tym zakre­sie jest już okres cią­ży. – Dziec­ko już w brzu­chu sły­sząc melo­dię języ­ka, uczy się jej i roz­po­zna­je język. Dzię­ki temu może póź­niej już lepiej rozu­mieć ten język. Prze­pro­wa­dzo­no bada­nia na nowo­rod­kach, gdzie w rodzi­nach dwu­ję­zycz­nych rodzi­ce słu­cha­li np. pio­se­nek tyl­ko w jed­nym języ­ku. Póź­niej moż­na było roz­po­znać, że ten język jest lepiej adap­to­wa­ny przez to dziec­ko – powiedziała.

Polo­nist­ka pod­kre­śli­ła rów­nież zna­cze­nie odpo­wia­da­nia na cią­głe pyta­nia małych dzie­ci. – Trzy­lat­ki wcho­dzą w okres dla­cze­go. Jest to waż­ne pyta­nie. To jest powta­rza­ne przez dzie­ci do znu­dze­nia. Jest to bar­dzo potrzeb­ne. Kształ­tu­je słuch i roz­po­zna­nie z obra­zem. Może­my je połą­czyć. Trze­ba to ćwi­czyć nie­ustan­nie – zaznaczyła.

- Jest to męczą­ce dla wie­lu doro­słych, ale war­to na te pyta­nia odpo­wia­dać nie­ustan­nie, bo nie ma lep­sze­go roz­wo­ju. Tak samo waż­ne są wier­szy­ki czy pio­sen­ki, któ­rych dzie­ci uczą się w przed­szko­lu – dodała.