Jestem tyl­ko kro­plą w oce­nie, ale za to dum­ną, że mogłam wziąć udział w tak wiel­kim przed­się­wzię­ciu, jakim było stwo­rze­nie W labi­ryn­cie teatru – edu­ka­cja w Teatrze Polskim 

Na plat­for­mie znaj­dą Pań­stwo nastę­pu­ją­ce kom­po­nen­ty:
Archi­wum
Sta­le roz­bu­do­wy­wa­ny zbiór obiek­tów doku­men­tu­ją­cych histo­rię Teatru Pol­skie­go w War­sza­wie umoż­li­wia­ją­cy użyt­kow­ni­ko­wi dostęp do zdjęć, mate­ria­łów fil­mo­wych, pro­jek­tów deko­ra­cji i kostiu­mów, a tak­że afi­szy i pla­ka­tów.
Ścież­ki tematyczne
Foto­gra­fie, nagra­nia, cie­ka­wost­ki i aneg­do­ty upo­rząd­ko­wa­ne w autor­skie ścież­ki tema­tycz­ne. Auto­ra­mi felie­to­nów na tema­ty teatral­ne są zna­ni pol­scy pisa­rze tacy jak: Syl­wia Chut­nik, Jacek Deh­nel, Zyg­munt Miło­szew­ski.
Sce­na­riu­sze lekcji
Zbiór mate­ria­łów dydak­tycz­nych przy­go­to­wa­nych przez eks­per­tów na pod­sta­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej i reper­tu­ar Teatru Pol­skie­go.
Kla­sa w Teatrze
Pomoc dla nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li wybie­ra­ją­cych się z ucznia­mi do teatru. Peda­go­dzy dowie­dzą się, jak przy­go­to­wać uczniów do wizy­ty w teatrze i jak popro­wa­dzić roz­mo­wę o spek­ta­klu po powro­cie do szko­ły.
Gra Tro­pem Arnolda
Gra edu­ka­cyj­na dla dzie­ci pre­zen­tu­ją­ca pro­ces powsta­wa­nia przed­sta­wie­nia teatral­ne­go. Gra dedy­ko­wa­na jest szcze­gól­nie dzie­ciom w wie­ku 6 – 9 lat.
Audio­te­atr
Kla­sycz­ne tek­sty dra­ma­tów w wer­sji audio w inter­pre­ta­cji zespo­łu aktor­skie­go Teatru Pol­skie­go. W reper­tu­arze m.in. „Mak­bet”, “Zemsta”, „Bal­la­dy­na” i „Tan­go”.

A tak wyglą­da oce­an twór­ców: Mar­ta Ala­bor­ska, Mar­ta Ant­czak, Gra­ży­na Barsz­czew­ska, Mał­go­rza­ta Bar­to­szew­ska, Piotr Bekas, Artur Bia­łas, Tomasz Bła­siak, Dariusz Błasz­czyk, Marek Bocia­niak, Eli­za Borow­ska, Maria Broch, Andrzej Brzo­ska, Doro­ta Bzdy­la, Adam Chmie­lew­ski, Pau­li­na Chod­nic­ka, Syl­wia Chut­nik, Anna Cie­ślak, Adam Cyw­ka, Woj­ciech Czer­wiń­ski, Leszek Czwar­no, Mar­ta Dąbrow­ska, Jacek Deh­nel, Ewa Domań­ska, Tomasz Dra­bek, Mar­cin Dra­gan, Paweł Dulę­ba, Krzysz­tof Dzir­ba, Maciej Fle­isz­fre­ser, Jolan­ta Gałąz­ka, Artur Gan­szy­niec, Robert Gie­rek, Sła­wo­mir Gła­zek, Mate­usz Hal­la­la, Maciej Indyk, Mar­cin Jędrze­jew­ski, Piotr Kamiń­ski, Tomasz Kawul­ski, Tomasz Kenc­ler, Mag­da­le­na Kęsik, Łukasz Kna­siec­ki, Jakub Kor­das, Ane­ta Kory­ciń­ska, Alek­san­dra Kor­czak, Waw­rzy­niec Kostrzew­ski, Justy­na Kowal­ska, Paweł Krucz, Krzysz­tof Kumor, Paweł Kusy, Szy­mon Kuśmi­der, Krzysz­tof Kwiat­kow­ski, Doro­ta Lan­dow­ska, Mie­czy­sław Litwiń­ski, Piotr Łabo­nar­ski, Ceza­ry Łepek, Domi­nik Łoś, Nela Macie­jew­ska, Janusz Majcherek,Hanna Macią­żek, Ewa Mako­ma­ska, Ada Makow­ska, Tomasz Mar­czyń­ski, Grze­gorz Maty­szew­ski, Patry­cja Mikłasz-Pisu­la, Zyg­munt Miło­szew­ski, Michał Mize­ra, Kry­stian Modze­lew­ski, Michał Moryc, Mag­da­le­na Mróz, Mał­go­rza­ta Muraw­ska, Emi­lia Nadol­na, Maciej Nie­dziel­ski, Ryszard Olsza­now­ski, Susa­na Oso­rio-Mro­żek, Anto­ni Ostro­uch, Sła­wo­mi­ra Paku­ła, Ane­ta Pen­ka­la, Ivan Vie­rin Pere­bii­chu, Joan­na Pie­tra­szek, Grze­gorz Pin­del­ski, Elż­bie­ta Piskorz-Moryc, Gra­ży­na Piwo­ro­wicz, Mag­da Raczyń­ska, Mar­ty­na Raguc­ka, Mak­sy­mi­lian Rogac­ki, Arka­diusz Romań­ski, Woj­ciech Rusi­nek, Woj­ciech Rut­kie­wicz, Mate­usz Ryfler, Lidia Sado­wa, Adria­na Sadow­ska, Olga San­der, Jerzy Schej­bal, Andrzej Sewe­ryn, Krzysz­tof Sie­mek, Han­na Skar­ga, Kata­rzy­na Skar­żan­ka, Mariusz Skrzy­pek, Anna Sku­ra­to­wicz, Jędrzej Soko­łow­ski, Ber­na­det­ta Stat­kie­wicz, Jakub Strach, Arka­diusz Staw­ski, Mar­ta Syrzi­stie , Kata­rzy­na Szcze­pa­niak, Krzysz­tof Szcze­pa­nik, Kata­rzy­na Szum­las, Marek Szyj­ko, Dawid Ściu­pi­dro, Jacek Świ­der­ski, Pau­li­na Tesz, Ewa Toma­sze­wicz, Joan­na Trze­pie­ciń­ska, Moni­ka Tuchal­ska, Emi­lia Wal­don, Piotr Welenc, Anna Wie­czur, Ewa Wilk, Daniel Woź­niak, Prze­my­sław Wyszyń­ski, Michał Zagój­ski, Igna­cy Zalew­ski, Jan Zamoj­ski, Jan Żmuda.