Nakła­dem wydaw­nic­twa Słow­ne Mło­de uka­za­ła się naj­lep­sza na pol­skim ryn­ku książ­ka o edu­ka­cji sek­su­al­nej, mówię o „Zmie­niam się. Co się ze mną dzie­je pod­czas doj­rze­wa­nia” Izy Jąde­rek.
Zapra­szam Pań­stwa na roz­mo­wę, któ­rą mam zaszczyt prze­pro­wa­dzić z autor­ką na żywo 4 stycz­nia o godz. 20.15.
Trans­mi­sja odbę­dzie się zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTube.