Tak, wyglą­dam jak cho­mik, ale tak wła­śnie cie­szą się cho­micz­ki z powo­du pod­pi­sa­nia umo­wy na sce­na­riu­sze lek­cji dla Teatru Polskiego. 
Mam nadzie­ję, że już wio­sną wszyst­kie szko­ły będą mogły korzy­stać z tej pomo­cy, jaką szy­ku­je Teatr Pol­ski w War­sza­wie.
I idź­cie na „Wese­le” (Joan­na Trze­pie­ciń­ska Fan­pa­ge, moja niu­nia w brzu­chu będzie Cię podzi­wiać już 11 grud­nia), aktu­al­ne lek­cje o „Roman­tycz­no­ści”, spek­ta­kle dla całych klas za 1 zł. 
To teatr, któ­ry napraw­dę wspie­ra szkoły!