Repost @malgorzataszumowska, War­sza­wian­ka Roku 2022, bo Mał­go­sia Szu­mow­ska napi­sa­ła to tak dobrze, że szko­da psuć to wra­że­nie.

Dziś #andrzej­ki to ja powró­żę:
—  #zmia­na jest bli­sko, Wy jeste­ście zmia­ną i to z Wami może­my doko­ny­wać nie­moż­li­we­go!
—  #nie­peł­no­spraw­ność — tak­że w wymia­rze opie­kuń­czym ma szan­sę połą­czyć ludzi ponad podzia­ła­mi!
— zwięk­szy­my #świa­do­mość doty­czą­cą roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych: #asy­sten­to­so­by­nie­peł­no­spraw­nej jako waż­ny, cie­szą­cy się sza­cun­kiem, dobrze opła­ca­ny zawód! To da się zro­bić, już w Pol­sce @gdansk_official poka­zu­je to każ­de­go dnia!
—  #oso­by­znie­peł­no­spraw­no­ścia­mi odzy­ska­ją należ­ną im #pod­mio­to­wość i pra­wo do roz­wo­ju w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści, opiekunki/owie OzN zaś zyska­ją pra­wo do płat­nej pra­cy ze wspar­ciem!
— uwol­ni­my aktyw­ne, pra­cu­ją­ce OzN od pułap­ki ren­to­wej!
— zro­bi­my pozy­tyw­ny hałas, czu­łą rewo­lu­cję, na któ­rej zyska­ją wszy­scy!
— Wy pod­pi­sze­cie naszą pety­cję uważ­nie czy­ta­jąc punkt po punk­cie. Bo Wasze wspar­cie to nasza moc (patrz punkt pierw­szy)! Link w bio.
.
‼️To nie jest mani­fest poli­tycz­ny. To mani­fest spo­łecz­ny ‼️
.
Na zdję­ciu Asia. Jed­na z naj­waż­niej­szych dzia­ła­czek spod sztan­da­ru @2119pln. Ta foto­gra­fia przej­dzie do histo­rii.
.
@szpilaagnieszka
@koseckakasia44
@dzieci_z_ksiezyca
@aniolnaresorach
@stowarzyszeniemudita
@babaodpolskiego
@anthony_jupiter
@aleksandrapoplawska
wie­le innych cudow­nych sojusz­ni­czek i sojusz­ni­ków ❤️!