🎵„Dopó­ki­śmy mło­dzi i ser­cem, i duszą, nie wie­my, jak cenić ten skarb. Dopie­ro gdy wło­sy się sre­brem przy­pró­szą, widzi­my, co skarb ten był wart” – dzi­siaj pozna­łam zna­cze­nie tych słów, bo w koń­cu na żywo pozna­łam Mądrą Bab­cię, Beatę Borucką. 
To o niej i jej widz­kach śpie­wa­ła Maria Peszek “kobie­ty-rakie­ty” 😅 Od pierw­szej roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej wie­dzia­łam, że to kobie­ta z taką ener­gią, któ­ra zie­mię roz­sa­dza. Kobie­ta, któ­ra zara­ża opty­mi­zmem i cho­ciaż pro­wa­dzi SilverTV, to jest to zło­to, nie człowiek.
Bab­cia i Baba (i ADHD x2) to teraz tak­że nowy for­mat w Silver TV – naj­chęt­niej oglą­da­na tele­wi­zja 50+. Zapra­sza­my w każ­dą nie­dzie­lę – nie­za­leż­nie od wie­ku – na “Lek­cje polskiego”. 
W maju poroz­ma­wia­my o tym, dla­cze­go Pola­cy nie Gęsi; mne­mo­tech­ni­kach w nauce przy­pad­ków; zapo­mnia­nym bier­ni­ku i spy­ta­my za Ham­le­tem: “popra­wiać albo nie poprawiać?”. 
Zapra­sza­my!