„O tym, że nauczy­cie­le odcho­dzą z zawo­du, mówi się od jakie­goś cza­su. A jak wyglą­da życie po szko­le? 1 wrze­śnia Ewa, Ane­ta Baba od pol­skie­go, Artur Sie­raw­ski po raz pierw­szy od lat nie zja­wi­li się w szko­le. Co teraz robią, za czym tęsk­nią, a cze­go naj­mniej im brakuje?