Czy da się połą­czyć siłę z wraż­li­wo­ścią? Tak, widzia­łam to po raz dru­gi — pod­czas pro­te­stów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz ich rodzin. Tym razem wzru­szy­łam się do łez, bo cho­ciaż wie­lu nie mogło przyjść (pogo­da, koniecz­ność opie­ko­wa­nia się bli­ski­mi), to było wie­le mediów, wie­le rodzin, wie­lu ludzi i wszy­scy spo­tka­li­śmy się w poko­jo­wej atmosferze.
Jako oby­wa­te­le mamy płasz­czy­znę poro­zu­mie­nia ponad podzia­ła­mi poli­tycz­ny­mi, chce­my god­ne­go życia dla wszyst­kich, bo peł­no­spraw­ność jest jedy­nie chwilowa. 
To był wyjąt­ko­wy dzień. Przed­sta­wi­ciel­ki pro­te­stu zosta­ły zapro­szo­ne na spo­tka­nie z Kan­ce­la­rią Pre­zy­den­ta RP Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta RP. Napraw­dę wysłu­cha­no postu­la­tów (sic!). Widzia­łam wie­le osób, któ­re były tam pry­wat­nie lub służ­bo­wo, była eki­pa fil­mu „Śubuk” @Gorzatagorol, @lusinskijack, Agniesz­ka Szpi­la @szpilaagnieszka, TVN24 TVN24 , “Wyso­kie Obca­sy” wyso­kie­ob­ca­sy, Doro­ta Łobo­da @dorotaloboda1, Agniesz­ka Dzie­mia­no­wicz-Bąk Agniesz­ka Dzie­mia­no­wicz-Bąk, Sto­wa­rzy­sze­nie Mudi­ta Sto­wa­rzy­sze­nie Mudi­ta, Bogu­sia Sie­dlec­ka-Goślic­ka Anioł Na Reso­rach, Mał­go­rza­ta Szu­mow­ska @malgorzataszumowska, byli rodzi­ce moich uczniów i uczennic. 
Czu­łam wie­le cie­pła i mia­łam poczu­cie, że jestem w bar­dzo waż­nym miejscu. 
👇
Spo­tka­li­śmy się, by zawal­czyć o czło­wie­czeń­stwo i pra­wa do bycia ludź­mi, by zawal­czyć o znie­sie­nie zaka­zu pra­cy (czę­sto są to oso­by, któ­re pokoń­czy­ły wie­le fakul­te­tów, chcą zara­biać, chcą mieć wpływ na polep­sze­nie bytu swo­je­go oraz rodzi­ny) dla opie­ku­nów i opie­ku­nek osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­rzy dosta­ją 620 lub 2119 zł na wszyst­ko (gdzie leki, życie, edu­ka­cja?), o to, by prze­dłu­żyć czas pobie­ra­nia świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go oraz okres jego wypła­ty po śmier­ci OzN; zanie­cha­nie wyda­wa­nia krót­ko­trwa­łych orze­czeń, a dla osób samo­dziel­nych — wpro­wa­dze­nie miesz­kań wspo­ma­ga­nych. Wszyst­kie postu­la­ty moż­na prze­czy­tać na stro­nie pro­te­stu Pro­test OzN i ich rodzin, naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że jest to pro­test nas wszystkich.
🔥♥️🔥
Mam nadzie­ję, że następ­nym razem będzie nas wię­cej i pomo­żesz nam krzy­czeć i bić w tarabany.