Mło­da gło­wo! Potrze­bu­je­my Cię i Two­ich nauczy­cie­li do uzdro­wie­nia spo­łe­czeń­stwa i otwar­te­go roz­ma­wia­nia o zdro­wiu psy­chicz­nym. Powsta­ła ini­cja­ty­wa fun­da­cji UNAWEZA, zało­żo­nej przez Mar­ty­nę Woj­cie­chow­ską. To nie jest współ­pra­ca spon­so­ro­wa­na, chcę Was poin­for­mo­wać po pro­stu o tym, co dla mnie waż­ne, czy­li uzdro­wie­niu edu­ka­cji, by wspie­ra­ła roz­wój i była grun­tem do budo­wa­nia zdro­we­go i szczę­śli­we­go spo­łe­czeń­stwa. I to wła­śnie w szko­le — pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej moż­na wziąć udział w kom­plek­so­wym bada­niu psy­cho­lo­gicz­nym. Zupeł­nie za dar­mo, bez ran­kin­gów, w peł­nej ano­ni­mo­wo­ści — wystar­czy jedy­nie zgło­sić swo­ją szko­łę do bada­nia na stro­nie https://​mlo​de​glo​wy​.pl.

Ini­cja­ty­wa ma obej­mo­wać tak­że dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne i wska­zy­wać barie­ry, z któ­ry­mi na co dzień mie­rzą się mło­de oso­by, by przy­czy­nić się do nor­ma­li­za­cji się­ga­nia po pomoc.