Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go 2024 są rap­tem 2 pyta­nia doty­czą­cych “Kro­ni­ki pol­skiej” Gal­la Ano­ni­ma. Jeże­li nie wiesz, jak się przy­go­to­wać do egza­mi­nu, koniecz­nie prze­czy­taj przy­go­to­wa­ne poni­żej opra­co­wa­nia! Odpo­wie­dzi na poszcze­gól­ne pyta­nia będą doda­wa­ne regularnie.

Matu­ra ust­na 2024 – pyta­nia doty­czą­ce “Kro­ni­ki polskiej”:

  1. W jakim celu autor ide­ali­zu­je boha­te­rów? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kro­ni­ki pol­skiej Gal­la Ano­ni­ma. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Jaki obraz ide­al­ne­go ryce­rza i wład­cy uka­zu­je utwór lite­rac­ki? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kro­ni­ki pol­skiej Gal­la Ano­ni­ma. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.