Chy­ba każ­dy matu­rzy­sta chciał­by wylo­so­wać pyta­nie jaw­ne o opo­wia­da­nie „Górą Edek” na matu­rze ust­nej w 2024 roku. Powo­dy? Aż trzy. Po pierw­sze, utwór liczy zale­d­wie dwie stro­ny (to nie żart!). Po dru­gie, w puli jaw­nej są tyl­ko 2 pyta­nia o opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go. Po trze­cie nato­miast – utwór jest osa­dzo­ny we współ­cze­snych realiach, dla­te­go łatwo moż­na go zro­zu­mieć i zapamiętać.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Górą Edek”:

  1. Jakie zna­cze­nie ma tytuł dla odczy­ta­nia sen­su utwo­ru? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Górą „Edek” Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. W jakim celu autor nawią­zu­je w swo­im tek­ście do inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Górą „Edek” Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.