Aby zdać egza­min ust­ny w 2024, nale­ży przy­go­to­wać się do odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce “Rapor­tu o sta­nie wojen­nym”. Na szczę­ście nie trze­ba znać wszyst­kich opo­wia­dań – lek­tu­ra jest oma­wia­na we frag­men­tach, co ozna­cza, że możesz samo­dziel­nie wybrać opo­wia­da­nie, do któ­re­go się odnie­siesz na egza­mi­nie. Dzię­ki moim pora­dom dowiesz się, jak przy­go­to­wać się do pytań o “Raport o sta­nie wojen­nym” Mar­ka Nowakowskiego.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Raportu o stanie wojennym”:

  1. Dystans mię­dzy wła­dzą a oby­wa­te­lem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Bunt i bez­rad­ność – posta­wy boha­te­rów wobec realiów sta­nu wojen­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Stan wojen­ny z per­spek­ty­wy zwy­kłe­go czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie wybra­ne­go opo­wia­da­nia z tomu Raport o sta­nie wojen­nym Mar­ka Nowa­kow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.