Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 będzie 8 pytań doty­czą­cych Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. Co trze­ba wie­dzieć o mitach grec­kich? Koniecz­nie sprawdź poniż­sze pytania!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące Mitologii:

  1. Dra­mat czło­wie­ka zma­ga­ją­ce­go się z prze­ciw­no­ścia­mi losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Poświę­ce­nie się – ozna­ka siły czy sła­bo­ści? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Rola Fatum w świe­cie sta­ro­żyt­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Labi­rynt jako meta­fo­ra ludz­kie­go losu. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Jakie wizje zaświa­tów moż­na odna­leźć w lite­ra­tu­rze? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Co skła­nia czło­wie­ka do podró­żo­wa­nia? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Pro­ble­ma­ty­ka winy i kary. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Miłość sil­niej­sza niż śmierć. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Mito­lo­gii Jana Paran­dow­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.