Na szczę­ście licz­ba pytań o “Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” na matu­rze ust­nej 2024 nie jest zbyt wiel­ka – ale mimo wszyst­ko nie moż­na zlek­ce­wa­żyć tej lek­tu­ry. Na pocie­sze­nie może­my powie­dzieć, że pyta­nia nie wyma­ga­ją moc­no pogłę­bio­nej zna­jo­mo­ści lek­tu­ry. Poni­żej przed­sta­wia­my listę pytań z puli na 2024. Klik­nij link, aby przejść do kon­kret­ne­go opra­co­wa­nia zagadnienia.

Matura 2024 – pytania dotyczące “Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”:

  1. Rela­cje z Bogiem i świa­tem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Fran­cisz­kań­ska idea umi­ło­wa­nia natu­ry. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Fran­cisz­kań­ski ide­ał ubó­stwa jako model asce­zy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.