Pyta­nia na matu­rze o nowe­lę “Glo­ria vic­tis” doty­czą przede wszyst­kim histo­rii i pamię­ci. Któ­re infor­ma­cje z lek­tu­ry są naj­waż­niej­sze? Prze­czy­taj poniż­sze opra­co­wa­nia, aby wie­dzieć, cze­go się koniecz­nie nauczyć, a co moż­na pomi­nąć. Dzię­ki temu zdasz matu­rę ust­ną w 2024 bez trudu!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Gloria victis”:

  1. Boha­te­ro­wie zapo­mnia­ni przez ludzi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Pamięć o powsta­niu stycz­nio­wym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Przy­ro­da jako świa­dek histo­rii. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.