Ile jest pytań o opo­wia­da­nie Olgi Tokar­czuk na matu­rze ust­nej 2024? Tyl­ko 2! A w dodat­ku sam utwór nie jest zbyt dłu­gi (liczy mniej niż 10 stron). Jeże­li jed­nak chcesz mieć pew­ność, że w razie wylo­so­wa­nia opo­wia­da­nia “Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” udzie­lisz popraw­nej odpo­wie­dzi, koniecz­nie zapo­znaj się z poniż­szy­mi kon­spek­ta­mi odpo­wie­dzi. Wszyst­kie pyta­nia będą opra­co­wy­wa­ne na bieżąco.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące opowiadania “Profesor Andrews w Warszawie”:

  1. Stan wojen­ny z per­spek­ty­wy obco­kra­jow­ca. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie Olgi Tokar­czuk. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Obraz War­sza­wy i jej miesz­kań­ców w dra­ma­tycz­nym momen­cie histo­rycz­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie Olgi Tokar­czuk. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Profesor Andrews w Warszawie”

    3,99 VAT
    Dodaj do koszyka