Spo­śród wszyst­kich lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rę z języ­ka pol­skie­go “Dzia­dy” cz. III nale­żą do ści­słej czo­łów­ki naj­waż­niej­szych utwo­rów. Obok “Pana Tade­usza”, “Lal­ki” i “Wese­la” są naj­istot­niej­szą lek­tu­rą z kano­nu, przez co licz­ba pytań jest napraw­dę spo­ra. Szan­se na wylo­so­wa­nie “Dzia­dów” cz. 3 są cał­kiem duże. Jak nie dać się poko­nać na matu­rze ust­nej? Z pew­no­ścią pomo­gą Ci poniż­sze kon­spek­ty odpowiedzi!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Dziadów cz. III”:

 1. Czym dla czło­wie­ka może być wol­ność? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Losy mło­dzie­ży pol­skiej jako temat utwo­ru lite­rac­kie­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Mesja­nizm jako roman­tycz­na idea poświę­ce­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 4. Posta­wy spo­łe­czeń­stwa pol­skie­go wobec zabor­cy. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 5. Wal­ka dobra ze złem o duszę ludz­ką. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 6. Róż­ne posta­wy boha­te­rów lite­rac­kich wobec Boga. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 7. Boha­ter lite­rac­ki wobec samot­no­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 8. Funk­cje snu i widze­nia w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 9. Moty­wy biblij­ne i ich zna­cze­nie w utwo­rze lite­rac­kim. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Dziady” cz. III

  17,99 VAT
  Dodaj do koszyka