2 pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rze ust­nej 2024 będą doty­czyć „Legen­dy o świę­tym Alek­sym”. Nie prze­pa­dasz za tym śre­dnio­wiecz­nym utwo­rem? Nie szko­dzi! Poni­żej znaj­dziesz opra­co­wa­nia zagad­nień zawie­ra­ją­ce argu­men­ty z tek­stu oraz kon­tek­sty, któ­re wzmoc­nią tezę.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące „Legendy o świętym Aleksym”:

  1. Czło­wiek śre­dnio­wiecz­ny wobec życia i śmier­ci. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Legen­dy o świę­tym Alek­sym. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Asce­za jako war­tość. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Legen­dy o świę­tym Alek­sym. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.