Legen­da o świę­tym Alek­sym” jest jed­nym z naj­waż­niej­szych śre­dnio­wiecz­nych utwo­rów, któ­re nale­ży znać, aby zdać matu­rę z języ­ka pol­skie­go. Hagio­gra­fia, czy­li żywot świę­te­go, jest tema­tem trzech pytań z puli pytań jaw­nych. Dla tych z Was, któ­rzy nie wie­dzą, jak się zabrać za przy­go­to­wa­nie kon­spek­tu wypo­wie­dzi, przy­go­to­wa­łam małą pod­po­wiedź. Oczy­wi­ście nie musisz two­rzyć aż tak roz­bu­do­wa­ne­go kon­tek­stu – CKE ofi­cjal­nie poin­for­mo­wa­ło, że kon­tekst może liczyć nawet jed­no zda­nie, jeśli tyl­ko będzie wyko­rzy­sta­ny funk­cjo­nal­nie! Możesz więc np. odwo­łać się do filo­zo­fii chrze­ści­jań­skiej, cza­sów współ­cze­snych albo innych tek­stów kul­tu­ry. A jakie pyta­nia jaw­ne nale­ży opa­no­wać na matu­rę 2024 i 2025? Na szczę­ście tym razem będzie łatwiej – cze­ka tyl­ko po jed­nym pyta­niu! Poni­żej znaj­dziesz wszyst­kie zagad­nie­nia doty­czą­ce „Legen­dy o świę­tym Aleksym”.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Legenda o świętym Aleksym”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Legenda o świętym Aleksym”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne: