Tag: legenda o świętym Aleksym

Legenda o św. Aleksym – streszczenie i omówienie

Omó­wie­nie “Legen­dy o św. Aleksym”

Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Człowiek średniowieczny wobec życia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o świętym Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wpro­wa­dze­nie: Śre­dnio­wie­cze było epo­ką, w któ­rej istot­ną rolę odgry­wa­ło hasło memen­to mori, czy­li ostrze­że­nie, że nale­ży pamię­tać o śmier­ci i być na nią goto­wym. Ludzie obco­wa­li na co dzień z wizją odej­ścia z tego świa­ta. Przy­po­mi­na­ły o tym teksty...

Matura ustna 2023 – zagadnienia z “Legendy o świętym Aleksym” z omówieniem

Omó­wie­nie wszyst­kich pytań z „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” znaj­dziesz w ebo­oku „Legen­da o świę­tym Alek­sym” jest jed­nym z naj­waż­niej­szych śre­dnio­wiecz­nych utwo­rów, któ­re nale­ży znać, aby zdać matu­rę z języ­ka pol­skie­go. Hagio­gra­fia, czy­li żywot świętego,...

Matura ustna 2024 – zagadnienia z “Legendy o świętym Aleksym” z omówieniem

Opra­co­wa­nie wszyst­kich zagad­nień z “Legen­dy o świę­tym Alek­sym” na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka polskiego.