Wprowadzenie:

Śre­dnio­wie­cze było epo­ką, w któ­rej istot­ną rolę odgry­wa­ło hasło memen­to mori, czy­li ostrze­że­nie, że nale­ży pamię­tać o śmier­ci i być na nią goto­wym. Ludzie obco­wa­li na co dzień z wizją odej­ścia z tego świa­ta. Przy­po­mi­na­ły o tym tek­sty lite­rac­kie, malar­stwo oraz ksiądz na ambo­nie. Pod­kre­śla­no rolę goto­wo­ści do odej­ścia, po któ­rym dusza sta­wa­ła przed Sądem Osta­tecz­nym. Wobec tego czło­wiek powi­nien spę­dzić życie w taki spo­sób, aby jego dusza mogła tra­fić do raju.

Rozwinięcie („Legenda o świętym Aleksym”):

Mając świa­do­mość kru­cho­ści swo­je­go życia, Alek­sy wyzbył się wszel­kich przy­jem­no­ści, aby móc być bli­żej Boga w nie­bie. Myśl o spra­wach osta­tecz­nych zde­ter­mi­no­wa­ła całe życie świę­te­go – już w noc poślub­ną prze­ka­zał swo­jej żonie Famijanie...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Legen­dy o świę­tym Alek­sym” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Czło­wiek śre­dnio­wiecz­ny wobec życia i śmier­ci” na pod­sta­wie „Legen­dy o świę­tym Aleksym”.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Legenda o świętym Aleksym”

    2,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: