Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 będziesz mieć do czy­nie­nia z 2 pyta­nia­mi spraw­dza­ją­cy­mi zna­jo­mość “Anty­go­ny” Sofo­kle­sa. Co trze­ba wie­dzieć na temat dra­ma­tu o Anty­go­nie pró­bu­ją­cej pocho­wać bra­ta Poli­nej­ke­sa? Jeśli chcesz poznać kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi CKE, koniecz­nie klik­nij poniż­sze pytania!

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Antygony”:

  1. Pra­wa boskie a pra­wa ludz­kie. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Anty­go­ny Sofo­kle­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Jak lite­ra­tu­ra antycz­na przed­sta­wia tra­gizm ludz­kie­go losu? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Anty­go­ny Sofo­kle­sa. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.