Wstęp (wprowadzenie):

Cier­pie­nie i hero­izm to dwie posta­wy, któ­re czę­sto się ze sobą prze­pla­ta­ją. Goto­wość do poświę­ce­nia się jest prze­ja­wem hero­izmu, ale rów­nież – goto­wo­ści do cier­pie­nia. Zazwy­czaj ludzie muszą wyka­zy­wać się któ­rąś z postaw (albo obie­ma naraz) w sytu­acjach kon­flik­tów i wojen.

Rozwinięcie (“Iliada”):

Woj­na tro­jań­ska opi­sa­na w „Ilia­dzie” Home­ra zmu­si­ła wal­czą­cych do wyka­za­nia się hero­izmem i zno­sze­nia cier­pie­nia. W wynisz­cza­ją­cej woj­nie zgi­nę­ło wie­lu ludzi – a każ­da śmierć była powo­dem nie­wy­obra­żal­ne­go żalu. Jed­no­cze­śnie jed­nak boha­te­ro­wie utwo­ru umie­li wyka­zać się hero­izmem. Obie te posta­wy w swo­im zacho­wa­niu połą­czył Hek­tor, tro­jań­ski wojow­nik i brat Pary­sa. Po tym, gdy zabił Patro­klo­sa, przy­ja­cie­la Achil­le­sa, któ­ry przy­wdział jego zbro­ję, Hek­tor przy­stą­pił do poje­dyn­ku z grec­kim hero­sem. Miał świa­do­mość niebezpieczeństwa...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Ilia­dy” oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Cier­pie­nie i hero­izm jako dwie posta­wy czło­wie­ka w zma­ga­niu się z losem” na pod­sta­wie „Ilia­dy”.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Iliada”

    2,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: