Tag: łoś

Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wstęp (wpro­wa­dze­nie): Cier­pie­nie i hero­izm to dwie posta­wy, któ­re czę­sto się ze sobą prze­pla­ta­ją. Goto­wość do poświę­ce­nia się jest prze­ja­wem hero­izmu, ale rów­nież – goto­wo­ści do cier­pie­nia. Zazwy­czaj ludzie muszą wyka­zy­wać się któ­rąś z postaw...

ryczy z bólu ranny łoś – nauczyciel

Lek­cje o „Ham­le­cie” spra­wia­ją mi dzi­ką satys­fak­cję, gra­ni­czą­cą z dozna­niem epi­fa­nii. Tekst boga­ty w sło­wa, któ­re same żyją; boha­ter roman­tycz­ny, emo­cjo­nal­ny, roz­dar­ty. Żyję tym i rzu­cam cyta­ta­mi z Szek­spi­ra naprze­mien­nie z Mic­kie­wi­czow­ski­mi. Pły­nę. Yhm. Płynęłabym,...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep