Pieśń o Rolan­dzie” to jeden z naj­waż­niej­szych utwo­rów śre­dnio­wie­cza. Co trze­ba na jego temat wie­dzieć w kon­tek­ście matu­ry ust­nej 2024? Pytań nie ma zbyt wie­le. Kon­spek­ty odpo­wie­dzi znaj­dziesz na poniż­szej liście. Opra­co­wa­nia będą doda­wa­ne regularnie.