Pieśń o Rolan­dzie” to jeden z naj­waż­niej­szych utwo­rów śre­dnio­wie­cza. Co trze­ba na jego temat wie­dzieć w kon­tek­ście matu­ry ust­nej 2024? Pytań nie ma zbyt wie­le. Kon­spek­ty odpo­wie­dzi znaj­dziesz na poniż­szej liście. Opra­co­wa­nia będą doda­wa­ne regularnie.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Pieśni o Rolandzie”:

  1. Wzór ryce­rza ide­al­ne­go. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pie­śni o Rolan­dzie. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Śre­dnio­wiecz­ny etos rycer­ski. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pie­śni o Rolan­dzie. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.