Tyl­ko 2 pyta­nia na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024 tbę­dą spraw­dzać zna­jo­mość “Ilia­dy” Home­ra. Nie ozna­cza to jed­nak, że moż­na zlek­ce­wa­żyć epos. Prze­czy­taj, co trze­ba wie­dzieć o tym utwo­rze! Koniecz­nie klik­nij poniż­sze pyta­nia. Opra­co­wa­nia będą doda­wa­ne regularnie.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Iliady”:

  1. Cier­pie­nie i hero­izm jako dwie posta­wy czło­wie­ka w zma­ga­niu się z losem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Tro­ja jako sym­bol upad­ku świa­ta. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ilia­dy Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.