Boska kome­dia” to jeden z naj­waż­niej­szych utwo­rów z listy lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rę ust­ną 2024. Poemat trze­ba znać szcze­gó­ło­wo – albo wie­dzieć, któ­re frag­men­ty są naj­waż­niej­sze, aby móc udzie­lić wyczer­pu­ją­cej odpo­wie­dzi. Na poniż­szej liście pre­zen­tu­je­my kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia z “Boskiej kome­dii” Dantego.

Matu­ra ust­na 2024 – pyta­nia doty­czą­ce “Boskiej komedii”:

  1. Doświad­cze­nia wyni­ka­ją­ce z podró­żo­wa­nia. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Boskiej Kome­dii Dan­te­go Ali­ghie­ri. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Lite­rac­ki obraz pie­kła. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Boskiej Kome­dii Dan­te­go Ali­ghie­ri. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.