Napi­sa­ne przez Ste­fa­na Żerom­skie­go “Przed­wio­śnie” to dla Cie­bie lek­tu­ra nie do przej­ścia? Jeże­li szy­ku­jesz się do matu­ry ust­nej w 2024, koniecz­nie zapo­znaj się z poniż­szy­mi pro­po­zy­cja­mi odpo­wie­dzi na pyta­nia z puli jaw­nej! Opra­co­wa­nia będą poja­wiać się na bieżąco.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Przedwiośnia”:

  1. Jakie zna­cze­nie ma tytuł dla odczy­ta­nia sen­su utwo­ru? Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Woj­na i rewo­lu­cja jako źró­dła skraj­nych doświad­czeń czło­wie­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  3. Róż­ni­ce i podzia­ły spo­łecz­ne jako źró­dła kon­flik­tów. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  4. Uto­pij­ny i real­ny obraz rze­czy­wi­sto­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  5. Róż­ne wizje odbu­do­wy Pol­ski po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  6. Rela­cje mię­dzy rodzi­ca­mi a dzieć­mi. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  7. Pro­blem dora­sta­nia i spo­łecz­nej ini­cja­cji boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  8. Utra­co­ne złu­dze­nia jako źró­dło dra­ma­tu boha­te­ra. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  9. Lite­rac­ki wize­ru­nek mat­ki. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.