Dzia­dy” cz. II oma­wia się w szko­le pod­sta­wo­wej, przez co w liceum nie ma już na nie cza­su – tym bar­dziej, że w pro­gra­mie poja­wia się tak­że część trze­cia utwo­ru. Licz­ba pytań na matu­rze ust­nej 2024 nie jest przy­tła­cza­ją­ca, więc do tej lek­tu­ry względ­nie łatwo się przy­go­to­wać. Klik­nij poni­żej, aby przejść do pro­po­zy­cji odpowiedzi.

Matura ustna 2024 – pytania dotyczące “Dziadów cz. II”:

  1. Rela­cje mię­dzy świa­tem real­nym a fan­ta­stycz­nym. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści II Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
  2. Kara za popeł­nio­ne winy jako pod­sta­wa spra­wie­dli­wo­ści ludo­wej. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów czę­ści II Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.