Imie­sło­wy — zmo­ra uczniów i wszyst­kich, któ­rzy piszą. Wymu­sza­ją kon­kret­ną skład­nię i inter­punk­cję. Jeśli nadal nie wiesz, jak sta­wiać prze­cin­ki, a roz­bio­ry zdań nie są two­ją moc­ną stro­ną — sta­raj się uni­kać imiesłowów.

IMIESŁÓW (hybry­da cza­sow­ni­ka z przy­miot­ni­kiem lub przysłówkiem)

a) przy­miot­ni­ko­wy: (jaki?)

czyn­ny - ący np. malujący

bier­ny – ny np. malowany

par­ty­ku­ła “nie”  – pisa­na łącznie

b) przy­słów­ko­wy: (jak?)

współ­cze­sny – ąc np. malując

uprzed­ni - wszy np. malowawszy

par­ty­ku­ła “nie” – pisa­na rozdzielnie

Zro­bi­łam grę dla utrwa­le­nia informacji 🙂