Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Przy­po­mnie­nie lek­tur obowiązkowych:

Char­les Dic­kens, Opo­wieść wigi­lij­na;

Alek­san­der Fre­dro, Zemsta;

Jan Kocha­now­ski, wybór fra­szek i tre­nów, w tym tren VII VIII;

Alek­san­der Kamiń­ski, Kamie­nie na sza­niec;

Adam Mic­kie­wicz, Redu­ta Ordo­na, Śmierć Puł­kow­ni­ka, Świ­te­zian­ka, Dzia­dy cz. II, Pan Tade­usz (całość);

Anto­ine de Saint-Exu­péry, Mały Ksią­żę;

Hen­ryk Sien­kie­wicz, Quo vadis, Latar­nik;

Juliusz Sło­wac­ki, Bal­la­dy­na;


TABELI (MÓJ AUTORSKI POMYSŁ NA PISANIE ROZPRAWEK, BY NIE ZAPOMNIEĆICH WAŻNYCH ELEMENTACH) ZNAJDUJE SIĘ ROZPRAWKA, PUBLIKUJĘ ZA ZGODĄ AUTORKI

Autor­ką pra­cy jest Ola R. 

TEMAT: Z przy­ja­cie­lem łatwiej poko­ny­wać trud­no­ści. Napisz roz­praw­kę, w któ­rej roz­wa­żysz  traf­ność tego stwier­dze­nia. W wypra­co­wa­niu odwo­łaj się do wybra­nej lek­tu­ry  obo­wiąz­ko­wej oraz inne­go utwo­ru literackiego. 

wprowadzenie‌ ‌do‌ ‌tematu‌‌ ‌np.‌ ‌Ostatnio‌ ‌

zastanawiałem‌ ‌się,‌ ‌czy…‌ ‌

Po‌ ‌rozmowie‌ ‌z‌ ‌X‌ ‌i‌ ‌Y oraz ‌zagłębieniu‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌temat‌ ‌okazało‌ ‌się,‌ ‌że…‌ ‌

TEZA‌:‌ ‌(jedno‌ ‌zdanie‌ ‌oznaj­mu­ją­ce)‌ 

Gdy upad­nie­my, zatnie­my się nożem, dosta­nie­my złą oce­nę ze spraw­dzia­nu, w wie­lu przy­pad­kach może­my liczyć na pomoc od nasze­go dru­ha. Bli­ska oso­ba zawsze pomo­że nam wstać, opa­trzyć ranę, czy też pocie­szyć po nie­uda­nym teście. Twier­dzę zatem, iż z przy­ja­cie­lem łatwiej jest poko­ny­wać trudności.

ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)

reflek­sja z tre­ści  (ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Po pierw­sze, war­to mieć przy­ja­ciół, ponie­waż pozwo­lą nam zro­zu­mieć nasze błę­dy.  Taki wątek moż­na zauwa­żyć w baj­ce autor­stwa Antoine’a de Saint-Exupery’ego pt. “Mały Ksią­żę”, w któ­rej boha­ter tytu­ło­wy wyru­sza na poszu­ki­wa­nia nowych zna­jo­mych, dzię­ki któ­rym dowie się, co jest w życiu waż­ne. Chło­piec miesz­kał na pla­ne­cie B‑612, na któ­rej znaj­do­wa­ła się róża. On zaprzy­jaź­nił się z nią, lecz przez jej oso­bo­wość, posta­no­wił pole­cieć na inne pla­ne­ty w celu zna­le­zie­nia brat­niej duszy. Nie­ste­ty to wca­le nie jest takie pro­ste, gdyż ludzie nie chęt­nie chcie­li się z nim kole­go­wać. Po dotar­ciu na zie­mię spo­tkał lisa. Ten wytłu­ma­czył mu, że przy­jaźń to stwo­rze­nie wię­zi obu­stron­nych, potrze­bu­je cza­su i cza­sa­mi moż­na ją spo­tkać dopie­ro po kil­ku latach. Ksią­żę zaprzy­jaź­nił się ze zwie­rzę­ciem i z nar­ra­to­rem, czy­li Pilo­tem. Moż­na stwier­dzić, iż w tej przy­jaź­ni czło­wiek, jak i zwie­rzę, będą sobie poma­ga­li w każ­dej trud­niej­szej sytu­acji. Powiast­ka ta udo­wad­nia to, że przy­ja­cie­le są nam potrzeb­ni i war­to ich szu­kać, bo dzię­ki nim może­my zwe­ry­fi­ko­wać nasze poglądy.

ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)

reflek­sja z tre­ści  (ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Po dru­gie, na praw­dzi­we­go przy­ja­cie­la zawsze może­my liczyć w potrze­bie. Przy­kła­do­wo w lek­tu­rze pt. “W pusty­ni i w pusz­czy”, któ­rej auto­rem jest nobli­sta, Hen­ryk Sien­kie­wicz, dwój­ka głów­nych boha­te­rów, Staś i Nel, wspie­ra­ła sie­bie nawza­jem. Pod­czas ich podró­ży do bry­tyj­skich posia­dło­ści nad Oce­anem Indyj­skim, mło­da wów­czas boha­ter­ka, zacho­ro­wa­ła na mala­rię. Cho­ro­bę, któ­ra w tam­tych cza­sach była bar­dzo nie­bez­piecz­na i zazwy­czaj koń­czy­ła się śmier­cią. Staś, gdy zoba­czył pogor­sze­nie się sta­nu zdro­wia przy­ja­ciół­ki, poszedł szu­kać leku na tę cho­ro­bę, mia­no­wi­cie chi­ni­ny. Gdy uda­ło mu się dostać to lekar­stwo, co nie było pro­ste, podał go cho­rej i po kil­ku dniach jej stan zdro­wia się polep­szał. Ten przy­kład poka­zu­je, że jeśli fak­tycz­nie komuś na nas zale­ży, będzie wal­czył o nasze życie, nawet gdy­by ryzy­ko­wał swoim.


ODWOŁANIE DO TEZY

przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

reflek­sje z tre­ści w for­mie podsumowania

Sądzę zatem, że przy­ja­cie­le są bar­dzo potrzeb­ni w naszym życiu i z nimi łatwiej jest poko­ny­wać trud­no­ści. Mały Ksią­żę zna­lazł przy­ja­ciół, któ­rzy wyja­śni­li mu sens życia, a przez pomoc Sta­sia — Nel wyzdrowiała. 

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?