Począ­tek lip­ca to stre­su­ją­cy czas dla tych, któ­rzy w tym roku zda­wa­li egza­mi­ny. Dziś 2 lip­ca wszy­scy, któ­rzy pisa­li egza­min ósmo­kla­si­sty, pozna­li wyni­ki. Pro­cen­ty mają prze­ło­że­nie na okre­ślo­ną punk­ta­cję i decy­du­ją o tym, do jakiej szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej moż­na się dostać. Prze­ra­ża­ją­ce jest to, że w tak mło­dym wie­ku bie­rze się już udział w kon­kur­sie, wyści­gu o moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia edu­ka­cji w dobrych szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych (tak­że w tym, któ­re są bli­sko domu). 


Jestem prze­ciw­na wyści­gom na oce­ny i punk­ty. Uwa­żam, że nie mają związ­ku z nauką; jed­nak jest to jedy­na obec­na for­ma spraw­dza­nia wie­dzy, zatem… pamię­taj­cie, pro­szę, że wyni­ki egza­mi­nów nie świad­czą o tym, jacy jeste­ście i ile wie­cie. Są jedy­nie odwzo­ro­wa­niem tego, jak w danym momen­cie byli­ście w sta­nie napi­sać. Jestem prze­ko­na­na, że zro­bi­li­ście to naj­le­piej, jak mogliście. 

Jeśli czu­je­cie jed­nak, że wynik nie odzwier­cie­dla waszej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, że dotąd pisa­li­ście lepiej, a tu nagle np. stra­ci­li­ście punk­ty za błę­dy języ­ko­we, to koniecz­nie napisz­cie odwo­ła­nie do OKE


W cza­sach pan­de­micz­nych moż­na to zro­bić na stro­nie inter­ne­to­wej: https://​okew​gla​dy​.azu​re​web​si​tes​.net/

Dyrek­tor okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej w cią­gu pię­ciu dni od zło­że­nia wnio­sku wyzna­czy ter­min i godzi­nę wglą­du w pracę. 


Warun­ki wglą­du:
1) Trze­ba zgło­sić się z doku­men­tem toż­sa­mo­ści.
2) Pra­ca jest w for­mie pisem­nej, chy­ba że była pisa­na na kom­pu­te­rze, jedy­nie zakry­wa się w nich dane egza­mi­na­to­ra.
3) Pra­cę moż­na prze­glą­dać do 25 minut.
4) Pod­czas wglą­du obec­ny jest pra­cow­nik okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej; oso­ba uczniow­ska i jej praw­ny opie­kun.
5) Zasa­dy oce­nia­nia moż­na w trak­cie wglą­du spraw­dzać we wła­snym tele­fo­nie komór­ko­wym na stro­nie CKE.
6) Po zakoń­cze­niu wglą­du w pra­cę spi­sy­wa­ny jest raport z prze­bie­gu spo­tka­nia, któ­ry trze­ba pod­pi­sać.
7) Moż­na wyko­nać zdję­cia pra­cy egza­mi­na­cyj­nej – cało­ści lub czę­ści.
8) Pod­czas wglą­du moż­na mieć tele­fon komór­ko­wy.
9) Pod­czas oglą­da­nia pra­cy moż­na robić notat­ki – weź­cie swo­je przy­bo­ry do pisa­nia, kart­ki dosta­nie­cie.
10) Czło­nek komi­sji musi wyja­śnić wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce kwe­stii tech­nicz­nych, jeśli jed­nak jakieś zada­nia wyma­ga­ją zmia­ny punk­ta­cji – koniecz­ne jest napi­sa­nie wnio­sku – załącz­nik C lub D 

11) Wnio­sek o wery­fi­ka­cję skła­da się do 2 dni robo­czych od dnia wglą­du i powi­nien być prze­sła­ny dro­gą elek­tro­nicz­ną (może być też pocz­tą). Będzie od roz­pa­trzo­ny w cią­gu 7 dni od dnia otrzy­ma­nia go przez OKE. Dyrek­tor OKE powia­do­mi o tym opie­ku­nów w cią­gu dwóch tygo­dni.
12) Pamię­taj­cie o masecz­kach!
13) Roz­strzy­gnię­cie dyrek­to­ra OKE – w przy­pad­ku zmia­ny punk­ta­cji lub jej bra­ku – jest osta­tecz­ne i nie moż­na się już od nie­go odwołać.

W skrócie:


  1. – wypeł­nij wnio­sek na stro­nie OKE
  2. – pójdź na spo­tka­nie i zrób zdję­cia egzaminu
  3. – wyślij je korepetytorom/nauczycielom i poproś o sprawdzenie
  4. – wypeł­nij wnio­sek C i D i wpisz, któ­re zada­nia wyma­ga­ją ponow­ne­go sprawdzenia
  5. – złóż wnio­ski i cze­kaj na weryfikację
O zasa­dach, na jakich odby­wa się wgląd w pra­ce, możesz poczy­tać w Art. 44zzz. Usta­wa o sys­te­mie oświaty