Począ­tek lip­ca to stre­su­ją­cy czas dla tych, któ­rzy w tym roku zda­wa­li egza­mi­ny. Dziś 3 lip­ca wszy­scy, któ­rzy pisa­li egza­min ósmo­kla­si­sty, pozna­li wyni­ki. Pro­cen­ty mają prze­ło­że­nie na okre­ślo­ną punk­ta­cję i decy­du­ją o tym, do jakiej szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej moż­na się dostać. Prze­ra­ża­ją­ce jest to, że w tak mło­dym wie­ku bie­rze się już udział w kon­kur­sie, wyści­gu o moż­li­wość kon­ty­nu­owa­nia edu­ka­cji w dobrych szko­łach ponad­pod­sta­wo­wych (tak­że w tym, któ­re są bli­sko domu). 


Jestem prze­ciw­na wyści­gom na oce­ny i punk­ty. Uwa­żam, że nie mają związ­ku z nauką; jed­nak jest to jedy­na obec­na for­ma spraw­dza­nia wie­dzy, zatem… pamię­taj­cie, pro­szę, że wyni­ki egza­mi­nów nie świad­czą o tym, jacy jeste­ście i ile wie­cie. Są jedy­nie odwzo­ro­wa­niem tego, jak w danym momen­cie byli­ście w sta­nie napi­sać. Jestem prze­ko­na­na, że zro­bi­li­ście to naj­le­piej, jak mogliście. 

Jeśli czu­je­cie jed­nak, że wynik nie odzwier­cie­dla waszej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, że dotąd pisa­li­ście lepiej, a tu nagle np. stra­ci­li­ście punk­ty za błę­dy języ­ko­we, to koniecz­nie napisz­cie odwo­ła­nie do OKE


Moż­na to zro­bić na stro­nie inter­ne­to­wej (pole­cam jak naj­szyb­ciej, odwo­ła­nie jutro może ozna­czać, że wgląd będzie dopie­ro w sierp­niu, bo kolej­ki są napraw­dę duże, a rekru­ta­cja trwa TERAZ): 

https://​okew​gla​dy​.azu​re​web​si​tes​.net/

Dyrek­tor okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej w cią­gu pię­ciu dni (for­mal­nie) od zło­że­nia wnio­sku wyzna­czy ter­min i godzi­nę wglą­du w pracę.

Warun­ki wglą­du:
1) Trze­ba zgło­sić się z doku­men­tem toż­sa­mo­ści.
2) Pra­ca jest w for­mie pisem­nej, chy­ba że była pisa­na na kom­pu­te­rze, jedy­nie zakry­wa się w nich dane egza­mi­na­to­ra.
3) Pra­cę moż­na prze­glą­dać do 25 minut.
4) Pod­czas wglą­du obec­ny jest pra­cow­nik okrę­go­wej komi­sji egza­mi­na­cyj­nej; oso­ba uczniow­ska i jej praw­ny opie­kun.
5) Zasa­dy oce­nia­nia moż­na w trak­cie wglą­du spraw­dzać we wła­snym tele­fo­nie komór­ko­wym na stro­nie CKE.
6) Po zakoń­cze­niu wglą­du w pra­cę spi­sy­wa­ny jest raport z prze­bie­gu spo­tka­nia, któ­ry trze­ba pod­pi­sać.
7) Moż­na wyko­nać zdję­cia pra­cy egza­mi­na­cyj­nej – cało­ści lub czę­ści.
8) Pod­czas wglą­du moż­na mieć tele­fon komór­ko­wy.
9) Pod­czas oglą­da­nia pra­cy moż­na robić notat­ki i zdję­cia- weź­cie swo­je przy­bo­ry do pisa­nia, kart­ki dosta­nie­cie.
10) Czło­nek komi­sji musi wyja­śnić wąt­pli­wo­ści doty­czą­ce kwe­stii tech­nicz­nych, jeśli jed­nak jakieś zada­nia wyma­ga­ją zmia­ny punk­ta­cji – koniecz­ne jest napi­sa­nie wnio­sku – załącz­nik C lub D 

11) Wnio­sek o wery­fi­ka­cję skła­da się do 2 dni robo­czych od dnia wglą­du i powi­nien być prze­sła­ny dro­gą elek­tro­nicz­ną (może być też pocz­tą). Będzie od roz­pa­trzo­ny w cią­gu 7 dni od dnia otrzy­ma­nia go przez OKE. Dyrek­tor OKE powia­do­mi o tym opie­ku­nów w cią­gu dwóch tygodni.

12) Roz­strzy­gnię­cie dyrek­to­ra OKE – w przy­pad­ku zmia­ny punk­ta­cji lub jej bra­ku – jest osta­tecz­ne i nie moż­na się już od nie­go odwołać.

W skrócie:

  1. – wypeł­nij wnio­sek na stro­nie OKE
  2. – pójdź na spo­tka­nie i zrób zdję­cia egza­mi­nu (oso­by ‑18 nie mogą same, muszą to być opie­ku­no­wie prawni)
  3. – wyślij je korepetytorom/nauczycielom i poproś o sprawdzenie
  4. – wypeł­nij wnio­sek C i D i wpisz, któ­re zada­nia wyma­ga­ją ponow­ne­go sprawdzenia
  5. – złóż wnio­ski i cze­kaj na weryfikację
O zasa­dach, na jakich odby­wa się wgląd w pra­ce, możesz poczy­tać w Art. 44zzz. Usta­wa o sys­te­mie oświaty 

Naj­częst­sze pytania:

Czy jest sens skła­da­nia poda­nia o wgląd? Zawsze! Po pierw­sze — zoba­czysz, czy na pew­no dobrze oce­nio­no Two­ją pra­cę, po dru­gie — poznasz swo­je błę­dy, a to naj­lep­sza nauka, po trze­cie — będziesz mieć pamiątkę. 

— —  — –

Czy odwo­ła­nia mają sens? W tym tygo­dniu uda­ło mi się obro­nić wie­le prac, nie­któ­re to tyl­ko +1 pkt, ale rekor­dzist­ką jest pra­ca z matu­ry roz­sze­rzo­nej +19 pkt.
— —  — -
Czy zawsze da się pod­wyż­szyć wynik? Nie­ste­ty nie, cza­sa­mi napraw­dę nie ma pod­staw do pod­wa­że­nia oce­ny. Po peł­nej ana­li­zie pra­cy — bar­dzo szcze­gó­ło­wej — oka­zu­je się, że egza­mi­na­to­rzy dobrze przy­zna­li punk­ta­cję. To zwy­kle 110 prac.

— —  —  — –
A czy mogę napi­sać odwo­ła­nie sam/a? Oczy­wi­ście! Sprawdź, w któ­rych kate­go­riach stracił_ś punk­ty, porów­naj swo­je odpo­wie­dzi z tymi, któ­re są w zasa­dach oce­nia­nia i napisz boga­tą argu­men­ta­cję, w któ­rej wyka­żesz błę­dy przy spraw­dza­niu. To zwy­kle pra­ca na wie­le godzin, ale warto! 

— — -
Czy ma Pani czas, by napi­sać moje odwo­ła­nie? Napisz mail, zanim kupisz usłu­gę, bym mogła dać Ci znać, czy na ten dzień nie mam już kom­ple­tu, następ­nie wykup usłu­gę w „skle­pie”- tyl­ko tak zare­zer­wu­jesz ter­min. To bar­dzo wyczer­pu­ją­ce zada­nie, któ­re wyma­ga sku­pie­nia i wie­lu godzin pra­cy przy jed­nym egza­mi­nie, więc cza­sa­mi muszę wyłą­czać moż­li­wość kupo­wa­nia usłu­gi, zwłasz­cza wte­dy, gdy mam już kom­plet klien­tów na dany dzień. Pamię­taj, od chwi­li wglą­du masz tyl­ko 48 h na wysła­nie odwołania. 

— — –

Czy mogą mi obni­żyć punk­ta­cję? Nie! We wnio­sku z odwo­ła­niem piszesz, w któ­rych zada­niach i kate­go­riach doko­na­no pomył­ki i dla­cze­go uwa­żasz, że to pomył­ka i powin­no być X punk­tów, a nie Y. Spraw­dza­ne są zatem tyl­ko te zada­nia i kate­go­rie, w któ­rych wnio­sku­jesz o popra­wę. Na doda­tek, jeśli coś prze­oczo­no — nie jest to Two­ja wina. Ty tu wal­czysz o sie­bie, by nie było oce­nio­ne na Two­ją niekorzyść. 

— — –

Czy to ma sens, gdy rekru­ta­cja do szkół ponad­pod­sta­wo­wych jest już pra­wie zamknię­ta? Oka­zu­je się, że ma. Rodzi­ce cho­dzą i wycho­dzą wszyst­ko. Na doda­tek osta­tecz­na lista przy­ję­tych kształ­tu­je się cza­sa­mi dopie­ro we wrześniu.