Pomysł na lek­cje: kam­pa­nie społeczne!

Zrób­cie bil­l­bo­ar­dy, rekla­my infor­ma­cyj­ne o sto­so­wa­niu interpunkcji. 


Pierw­sza lek­cja o prze­cin­kach znaj­du­je się TUTAJ

Daj­cie znać, jakie były efek­ty zabawy!