Wspo­mnie­nie dzi­siej­szych warsz­ta­tów — to był bar­dzo dobry dzień na doda­tek na lek­cjach u mojej polo­nist­ki z gim­na­zjum i to w sali, w któ­rej zda­wa­łam matu­rę ust­ną w liceum (kom­bo!).
Mam nadzie­ję, że nie jestem wam­pi­rem, bo nakar­mi­łam się dzi­siaj ener­gią mło­dych ludzi, jestem też (wca­le nie cichą) psy­cho­fan­ką pani Mag­da­le­ny Dąbro­wy – myślę, że to wła­śnie te lek­cje z gim­na­zjum poka­za­ły mi, jak chcia­ła­bym uczyć i jak nawią­zy­wać rela­cje z klasą.
Dziękuję!
Może to cią­ża, ale wzru­szy­łam się ❤


Zespół Szkół im. Marii Skło­dow­skiej-Curie w Miń­sku Mazowieckim