Egza­min ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go w 2023 r. za nami! Jakie były tema­ty wypra­co­wań, co zna­la­zło się w teście i jakich odpo­wie­dzi nale­ża­ło udzielić?

Moje pro­po­zy­cje roz­wią­zań zadań znaj­dzie­cie w roz­mo­wie w Radio Zet poniżej:

Jakie były tematy wypracowań na egzaminie ósmoklasisty w 2023?

Temat 1. Wypra­co­wa­nie o cha­rak­te­rze argumentacyjnym 

Czy zga­dzasz się ze stwier­dze­niem, że to, jaki­mi jeste­śmy ludź­mi, zale­ży od nas samych? Napisz roz­praw­kę, w któ­rej przed­sta­wisz swo­je sta­no­wi­sko. W uza­sad­nie­niu odwo­łaj się do lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej oraz do inne­go utwo­ru literackiego.

Temat 2. Wypra­co­wa­nie o cha­rak­te­rze twórczym

Napisz opo­wia­da­nie o Two­im spo­tka­niu z boha­te­rem wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej. Wasza wspól­na przy­go­da prze­ko­na Cię, że swój cel osią­ga ten, kto wytrwa­le do nie­go dąży. Wypra­co­wa­nie powin­no dowo­dzić, że dobrze znasz wybra­ną lek­tu­rę obowiązkową.