Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Prometeizm


Nolan już we wstęp­nie wska­zu­je, że jego film to opo­wieść o współ­cze­snym Pro­me­te­uszu, któ­ry niby nie ukradł bogom ognia, ale meta­fo­rycz­nie to zro­bił, bo wyko­rzy­stał zja­wi­ska, któ­rych do koń­ca nie rozu­miał, stwo­rzył nisz­czy­ciel­ską siłę — bom­bę ato­mo­wą, poświę­cił pra­cy nad nią bar­dzo wie­le, a zro­bił to mię­dzy inny­mi z miło­ści do kra­ju, chciał zakoń­czyć woj­nę. Tu war­to też wspo­mnieć utwór Her­ber­ta „Sta­ry Pro­me­te­usz”, bo Oppen­he­imer zako­chał się w wyna­laz­ku (i swo­jej sła­wie jako ojciec bom­by ato­mo­wej), ale został wyda­lo­ny z Komi­sji Ener­gii Ato­mo­wej, zesta­rzał się, póź­niej oczysz­czo­no go z zarzu­tów, szpie­go­stwa, dostał cie­płą posa­dę rzą­do­wą, a kil­ka lat póź­niej zmarł. Wiel­cy koń­czą tak samo, jak inni. 

Chciwość

Lewis Strauss, anta­go­ni­sta Oppe­in­he­ime­ra, kie­ro­wał się zazdro­ścią, był jak Salie­ri dla Mozar­ta w fil­mie For­ma­na. Strauss chciał nabru­dzić Oppie­mu, dopro­wa­dził więc do wewnętrz­ne­go śledz­twa, któ­rym ste­ro­wał, w jego wyni­ku fizyk został wyda­lo­ny z Komi­sji Ener­gii Ato­mo­wej i zdys­kre­dy­to­wa­ny. Jed­nak jest to opo­wieść o potrze­bie uwiel­bie­nia i rzą­du dusz — prze­krę­ty Straus­sa wyszły na jaw, a on jako pełen pychy — został odrzu­co­ny przez śro­do­wi­sko naukowe.

Pycha

Jak posąg czło­wie­ka na posą­gu świata
Oppen­he­imer to nauko­wiec, któ­ry otwo­rzył pusz­kę Pan­do­ry, bo mógł, wystar­czy­ło dać mu uwie­rzyć, że na to zasługuje.

Ikar

A nawet ika­ro­wy lot, Oppen­he­imer to marzy­ciel, któ­ry wzle­ciał w górę, a póź­niej się spa­rzył, bo słu­chał wiecz­nie ser­ca zamiast rozumu.

Naukowiec

Sza­lo­ny nauko­wiec, któ­ry w tej grze uda­je Boga i sie­je spu­sto­sze­nie w świe­cie, jest jak Fran­ken­ste­in, two­rzy wiel­kie rze­czy, ale wykra­cza­ją­ce poza zasa­dy ety­ki, tar­ga­ją nim wątpliwości.
Kon­tek­sty na matu­rze muszą być wpro­wa­dzo­ne funk­cjo­nal­nie, więc muszą rzu­cać nowe świa­tło na dotych­cza­so­wą argumentację. 

Chcesz zapisać się na korepetycje?