Ze “Stu­ko­stra­chów” Kin­ga pamię­tam tyl­ko spa­nie na łyżecz­kę, ale jako fan­ka “Archi­wum X” (obej­rza­łam kil­ka razy wszyst­kie sezo­ny) powiem Wam, że to nie detek­tyw Mul­der, a agent­ka Dana Scul­ly, mimo scep­ty­cy­zmu, zosta­ła wybran­ką kosmi­tów. Mam też złą wia­do­mość, któ­ra jest niczym wieść o nie­ist­nie­niu Świę­te­go Miko­ła­ja: kosmi­ci nie mają wiel­kich głów i oczu i chu­de­go cia­ła – jak­by tak wyglą­da­li, to by się prze­wró­ci­li. Zapew­ne nie skła­da­ją się z węgla, bo to mało opła­cal­ne. O ich ist­nie­niu wie­my teo­re­tycz­nie tyle, ile poka­zu­je para­doks Fer­mie­go, ale prze­cież na Zie­mi jest wie­le kosmicz­nych osób. Jed­ną z nich jesteś Ty! 

Mam zaszczyt być amba­sa­dor­ką dar­mo­wych warsz­ta­tów Fun­da­cji Kosmos dla Dziew­czy­nek, któ­re są prze­zna­czo­ne dla dzie­ci w wie­ku 8 – 12 lat i adre­so­wa­ne do nauczy­cie­li i nauczy­cie­lek. Boha­ter­ka­mi warsz­ta­tów jest 11 wspa­nia­łych Polek. Odważ­nych, sil­nych i twór­czych kobiet, któ­re podą­ża­ły wła­sny­mi dro­ga­mi. Agent­ka, hima­la­ist­ka, malar­ka, wyna­laz­czy­ni, bio­loż­ka, pisar­ka, kolek­cjo­ner­ka, aktor­ka, astro­nom­ka, wład­czy­ni, che­micz­ka. Róż­ni­ły je życio­ry­sy, zain­te­re­so­wa­nia i pasje. Połą­czy­ła jed­na rzecz: WSZYSTKIE BYŁY SUPER

Sko­ro chce­my mówić o her­sto­rii, to zacznij­my to robić w szko­łach publicz­nych, bo to tam kształ­tu­je się świa­do­mość spo­łecz­na. Na stro­nie pro­jek­tu moż­na zna­leźć odwo­ła­nia do pod­sta­wy pro­gra­mo­wej z wie­lu przedmiotów. 

Warsz­ta­ty udo­stęp­nia­my bez­płat­nie nauczy­cie­lom i nauczy­ciel­kom po zapi­sach na stro­nie: SUPERBOHATERKI w Waszej kla­sie – Fun­da­cja Kosmos dla Dziewczynek

MATERIAŁY EDUKACYJNE ★

★ 25-minu­to­wy ani­mo­wa­ny film, w któ­rym 11 super Polek opo­wia­da o sobie

★ instruk­cję, jak wybrać SUPERBOHATERKĘ naj­bliż­szą waszej klasie

★ kom­plet kart SUPERBOHATEREK do wydrukowania

★ cer­ty­fi­kat wybo­ru do wydrukowania

★ mnó­stwo inspi­ra­cji, jak świę­to­wać cały rok z wybra­ną SUPERBOHATERKĄ

★ mate­ria­ły dodat­ko­we: „Nara­da rodzin­na”, „Gło­so­wa­nie”

DODATKOWO dla pierw­szych 600 nauczy­cie­li ze szkół pod­sta­wo­wych – kla­so­wy egzem­plarz komik­su „Karo­li­na i Kla­ra. Meda­lion cza­su”, któ­ry wyśle­my pocztą!

WARSZTATYSZKOLE
DLACZEGO (I NA JAKICH LEKCJACH) WARTO PRZEPROWADZIĆ NASZE WARSZTATY?

SUPERBOHATERKI:

 • wpro­wa­dza­ją w świat war­to­ści, takich jak: ofiar­ność, współ­pra­ca, soli­dar­ność, altru­izm, patrio­tyzm i sza­cu­nek dla tradycji
 • wska­zu­ją wzor­ce postę­po­wa­nia i budo­wa­nia rela­cji społecznych
 • roz­wi­ja­ją umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go i logicz­ne­go myśle­nia, rozu­mo­wa­nia, argu­men­to­wa­nia i wnioskowania
 • roz­bu­dza­ją cie­ka­wość poznawczą
 • moty­wu­ją do nauki
 • uczą roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów z wyko­rzy­sta­niem tech­nik mediacyjnych
 • zachę­ca­ją do pra­cy w zespo­le i spo­łecz­nej aktywności;

GODZINY WYCHOWAWCZE

 • inte­gru­ją klasę
 • wzmac­nia­ją rela­cje uczniowskie
 • poka­zu­ją róż­no­rod­ność talen­tów, pasji i umiejętności
 • dają prze­strzeń do dys­ku­sji i ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści negocjacyjnych
 • HISTORIA
 • poka­zu­ją histo­rię Pol­ski z innej per­spek­ty­wy i w nowa­tor­ski sposób
 • zachę­ca­ją do kry­tycz­ne­go ana­li­zo­wa­nia infor­ma­cji uzy­ska­nych z róż­nych źródeł
 • uczą argu­men­to­wa­nia wła­sne­go sta­no­wi­ska w odnie­sie­niu do posta­ci i pro­ce­sów historycznych
 • uka­zu­ją sens pozna­wa­nia prze­szło­ści dla rozu­mie­nia współ­cze­snych procesów

JĘZYK POLSKI

 • roz­wi­ja­ją zdol­ność dostrze­ga­nia takich war­to­ści jak: praw­da, dobro, pięk­no, sza­cu­nek do człowieka
 • kształ­cą umie­jęt­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się 
 • zachę­ca­ją do prak­tycz­ne­go wyko­rzy­sta­nia zdo­by­tych wiadomości
 • roz­wi­ja­ją zain­te­re­so­wa­nia kul­tu­rą i literaturą
 • roz­wi­ja­ją sza­cu­nek do wiedzy

ETYKA

uczą wyra­ża­nia sza­cun­ku do innych, ich wybo­rów i wartości

poka­zu­ją, na czym pole­ga odpo­wie­dzial­ność za doko­na­ne wybory

wspie­ra­ją pozna­wa­nie sie­bie w rela­cji z inny­mi osobami

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

 • inte­gru­ją klasę
 • wzmac­nia­ją rela­cje uczniowskie
 • poka­zu­ją róż­no­rod­ność talen­tów, pasji i umiejętności
 • dają prze­strzeń do dys­ku­sji i ćwi­cze­nia umie­jęt­no­ści negocjacyjnych

MISJACEL
Dlaczego tak ważne jest, aby Superbohaterki dotarły do szkół?

Bo ich tam nie ma. Zna­ne Polki sta­no­wią tyl­ko kil­ka pro­cent wszyst­kich patro­nów szkół pod­sta­wo­wych w Pol­sce, w pod­ręcz­ni­kach szkol­nych zasłu­żo­ne kobie­ty poja­wia­ją się jesz­cze rza­dziej, a jeśli już, to jako boha­ter­ki aneg­dot, a nie nauko­wych bio­gra­mów. Od począt­ku edu­ka­cji nasze dzie­ci i dziew­czyn­ki i chłop­cy, przy­swa­ja­ją poczet kró­lów pol­skich, potem uczą się nazwisk dowód­ców bitew i boha­te­rów zry­wów powstań­czych. Jedy­ne wybit­ne Polki, jakie potra­fi wymie­nić więk­szość uczen­nic i uczniów to nie­zmien­nie Maria Skło­dow­ska-Curie i kró­lo­wa Jadwiga. 

Bo uwa­ża­my, że powin­ny być, żeby dzie­ci, a w szcze­gól­no­ści dziew­czyn­ki, mia­ły peł­niej­szy obraz histo­rii nasze­go kra­ju, kształ­to­wa­ne­go pasją, dzia­ła­niem i boha­ter­stwem, zarów­no męż­czyzn, jak i kobiet. 

Bo uwa­ża­my, że muszą być, żeby dziew­czyn­ki od wcze­snych lat swo­jej edu­ka­cji mogły iden­ty­fi­ko­wać się z war­to­ścio­wy­mi i róż­no­rod­ny­mi wzor­ca­mi kobiet. Tak, aby mogły poznać róż­ne mode­le oraz dro­gi roz­wo­ju i reali­za­cji swo­ich pasji, uwol­nio­ne od ogra­ni­cza­ją­cych ste­reo­ty­pów i aby w peł­ni roz­po­zna­ły swój wła­sny potencjał. 

Zgod­nie z misją naszej Fun­da­cji: „wpie­ra­my dziew­czyn­ki dziś, by jutro zmie­nia­ły świat”, zwra­ca­jąc się bez­po­śred­nio do dziew­czy­nek oraz ich rodzi­ców i opie­ku­nów od kil­ku lat wpro­wa­dza­my zmia­nę oddol­ną. Teraz chce­my pójść o krok dalej. 

ROZPOZNANIE

Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z tego, że aby dotrzeć do dziew­czy­nek w Pol­sce z naszym wzmac­nia­ją­cym prze­sła­niem, potrze­bu­je­my zara­zić kosmicz­nym myśle­niem rów­nież doro­słych.
Mamy bli­sko 44-tysięcz­ną wspa­nia­łą spo­łecz­ność rodzi­ców i opie­ku­nów sku­pio­nych wokół idei Kosmo­su, ale dla całej rze­szy dziew­czy­nek w Pol­sce to nie rodzi­ce, ale ich WYCHOWAWCZYNI lub WYCHOWAWCA albo inna zna­czą­ca NAUCZYCIELKA, lub ulu­bio­ny NAUCZYCIEL jest tym doro­słym, któ­ry wska­zu­je nowe dro­gi, inspi­ru­je i daje wsparcie.

Każ­da dziew­czyn­ka w Pol­sce powy­żej 7 roku życia obję­ta jest obo­wiąz­kiem szkol­nym i pra­wie każ­da cho­dzi do szko­ły, w tym 95% z nich do szkół publicz­nych. A zatem za naj­bar­dziej demo­kra­tycz­ny i włą­cza­ją­cy kanał dotar­cia do dziew­czy­nek w Pol­sce, bez wzglę­du na ich miej­sce zamiesz­ka­nia, sta­tus eko­no­micz­ny jej rodzi­ny czy kom­pe­ten­cje wycho­waw­cze jej rodzi­ców lub opie­ku­nów uwa­ża­my PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ.

W Fun­da­cji mamy wiel­kie ser­ca, ale też zna­my swo­je ogra­ni­cze­nia. Wła­sny­mi siła­mi nie dotrze­my wszę­dzie i do wszyst­kich, potrze­bu­je­my innych, by nie­śli wypra­co­wa­ne w Fun­da­cji war­to­ścio­we prze­sła­nie: w jaki spo­sób mówić do dzie­ci bez powie­la­nia szko­dli­wych ste­reo­ty­pów, jak wzmac­niać dziew­czyn­ki w tym, by nie tra­ci­ły wia­ry w sie­bie i jak poka­zy­wać dobre kobie­ce wzor­ce, zarów­no dziew­czyn­kom, jak i chłop­com. Wie­rzy­my, że ci inni to WY: nauczy­ciel­ki i nauczy­cie­le, któ­rzy zosta­ną super­bo­ha­ter­ko­wy­mi AMBASADORKAMIAMBASADORAMI i z powo­ła­niem oraz pasją ponio­są nasze idee dalej.

O akcji: https://​fun​da​cja​ko​smos​.org/​s​u​p​e​r​b​o​h​a​t​e​r​ki/